การสร้างสัญญาเช่า

การบันทึกค่าเช่าในแอป จะต้องทำการสร้างสัญญาเช่าก่อน 
1. เลือกเมนู “Contract” (สัญญาเช่า)
2. จะเห็นโครงการทั้งหมดที่มีสถานะเป็น “For rent” (สำหรับปล่อยเช่า), ให้คลิกเลือกที่ “โครงการ” ที่ต้องการทำสัญญาเช่า
3. คลิก “Create new contract” (โครงการที่มีสัญญาเช่าอยู่แล้ว และยังไม่ครบอายุสัญญา จะไม่สามารถสร้างสัญญาเช่าใหม่ได้)
4. เลือกชื่อ “Renter” (ผู้เช่า) และกรอกข้อมูลตาม fields ที่กำหนด
5. สามารถคลิกแนบไฟล์สัญญาได้ (option)
6. คลิก “Save"

หมายเหตุ: แอปจะนำค่าเช่าจากสัญญาที่ยัง Active อยู่ ไปสรุปเป็นค่าเช่าที่ได้รับต่อเดือน แสดงอยู่ในหน้า Home และหน้า Project value - loan กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนวันหมดอายุตามสัญญา ให้เข้าไปที่สัญญา คลิก “Edit” และเลือกเปลี่ยนสถานะสัญญาเป็น “Expired” 

ดาวน์โหลดแอป CondoFile ได้ฟรีที่ app store, google play