ตัวอย่างสัญญาเช่าคอนโด

สำหรับใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำทางกฏหมาย ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบและปรับให้เหมาะกับเงื่อนไขของตนเอง รวมทั้งควรตรวจเช็กกับข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ตัวอย่างสัญญาเช่าคอนโด

สำหรับใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำทางกฏหมาย ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบและปรับให้เหมาะกับเงื่อนไขของตนเอง รวมทั้งควรตรวจเช็กกับข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

สัญญาเช่าห้องชุดพักอาศัย
อาคารชุดพักอาศัย โครงการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

เลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ทำที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อายุ . . . . ปี สัญชาติ . . . . . . . . . ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . ออกเมื่อวันที่ . . . . . . . . . . . . หมดอายุวันที่ . . . . . . . . . . . . ณ จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่ . . . . . . หมู่ . . . . . . อาคาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตรอก/ซอย . . . . . . . . . . . . . . . . . ถนน . . . . . . . . . . . . . . . ตำบล/แขวง . . . . . . . . . . . . . . . . . เขต/อำเภอ . . . . . . . . . . . . . . . . จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . รหัสไปรษณีย์ . . . . . . . .
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง

กับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อายุ . . . . ปี สัญชาติ . . . . . . . . . ถือบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่ . . . . . . . . . . . . . . ออกเมื่อวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . หมดอายุวันที่ . . . . . . . . . . . . . . ณ จังหวัด . . . . . . . . . . . . . ประเทศ . . . . . . . . . . . . . ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่ . . . . . . หมู่ . . . . . . อาคาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตรอก/ซอย . . . . . . . . . . . . . . . . . ถนน . . . . . . . . . . . . . . . ตำบล/แขวง . . . . . . . . . . . . . . . . เขต/อำเภอ . . . . . . . . . . . . . . . . จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . รหัสไปรษณีย์ . . . . . . ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาฉบับนี้โดยมีข้อตกลงดังนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาและสถานที่เช่า  

“ผู้ให้เช่า” ตกลงให้เช่า และ “ผู้เช่า” ตกลงเช่าห้องชุดภายในโครงการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ห้องชุดเลขที่ . . . . . . . . . . เนื้อที่ . . . . . . ตร.ม. ชั้น . . . . . ตั้งอยู่ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . พร้อมทรัพย์สินภายในห้องชุด (รายละเอียดรายการทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ . . . . . . . . . . . . และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะรวมเรียกว่า "ห้องชุด” โดย”ผู้ให้เช่า” อนุญาตให้ “ผู้เช่า” และบริวารของ “ผู้เช่า” พักอาศัยไม่เกิน . . . คน

ข้อ 2. กำหนดระยะเวลาการเช่า

ระยะการเช่า . . . . เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ . . . . เดือน . . . . . . . พ.ศ. . . . . . . ถึงวันที่ . . . . เดือน . . . . . . . พ.ศ. . . . . . .

ข้อ 3. ค่าเช่า การชำระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้

3.1 “ผู้เช่า” ตกลงชำระเงินค่าเช่าให้แก่ “ผู้ให้เช่า” เป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ . . . . . . . . . บาท ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

3.2 ชำระค่าเช่า ทุกวันที่ . . . . . ของเดือนปฎิทิน ผ่านบัญชีธนาคาร . . . . . . . . . . . . . . . สาขา . . . . . . . . . . . . . . . . . ประเภทบัญชี . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขที่ . . . . . . . . . . . . . ชื่อบัญชี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จนกว่าจะครบอายุตามสัญญาเช่า หรือตามบัญชีที่ “ผู้ให้เช่า” จะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

3.3 กรณีที่ “ผู้เช่า” ชำระค่าเช่าล่าช้าเกินกว่า . . . ( . . . ) วัน และ “ผู้ให้เช่า” หรือตัวแทนของ “ผู้ให้เช่า” ได้ติดตามทวงถามแล้ว “ผู้เช่า” จะต้องจ่ายค่าปรับวันละ . . . . . ( . . . . . . . . . ) บาท จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นข้อ

3.4 “ผู้เช่า” ตกลงวางเงินประกันการเช่า จำนวน . . . . เดือน ( . . . . . . . . ) คิดเป็นจำนวนเงิน . . . . . . . . บาท ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) และค่าเช่าล่วงหน้า . . . . เดือน ( . . . . . . . . ) คิดเป็นจำนวนเงิน . . . . . . . . บาท ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ไว้กับ “ผู้ให้เช่า” ในวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้

3.4.1 เงินประกันการเช่านี้เป็นเงินประกันในการที่ “ผู้เช่า” จะปฎิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ และประกันความรับผิดชอบของ “ผู้เช่า” สำหรับความเสียหายต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับ "ห้องชุด" และบรรดาหนี้สินที่ “ผู้เช่า” จะต้องชำระให้ “ผู้ให้เช่า” ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ซึ่ง “ผู้ให้เช่า” จะคืนเงินประกันนี้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ “ผู้เช่า” ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง โดย “ผู้เช่า” ไม่ได้กระทำผิดข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ และได้ส่งมอบ "ห้องชุด" คืนให้แก่ “ผู้ให้เช่า” ในสภาพเรียบร้อยแล้ว

3.4.2 ระหว่างระยะอายุสัญญา หาก “ผู้เช่า” ค้างชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหนี้สินอื่นที่ต้องชำระแก่ “ผู้ให้เช่า” “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิที่จะหักเงินดังกล่าวจากเงินประกันนี้ได้ทันที และ “ผู้เช่า” ตกลงจะนำเงินประกันการเช่ามาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่ระบุในสัญญานี้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ให้เช่า”


3.4.3 หลังสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลง หาก “ผู้เช่า” ค้างชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหนี้สินอื่นที่ต้องชำระแก่ “ผู้ให้เช่า” “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิหักเงินดังกล่าวจากเงินประกันนี้ได้ โดยหากมีเงินเหลืออยู่เท่าไร “ผู้ให้เช่า” จะคืนส่วนนั้นแก่ “ผู้เช่า” แต่หากเงินประกันดังกล่าวไม่พอชำระ “ผู้เช่า” จะต้องชำระส่วนที่ขาดนั้นให้กับ “ผู้ให้เช่า” ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ให้เช่า”

อนึ่ง เงินประกันการเช่านี้มิให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าเช่า “ผู้เช่า” จะนำเงินประกันการเช่ามาหักชำระเป็นเงินค่าเช่ารายเดือนไม่ได้ และ “ผู้เช่า” ไม่มีสิทธิขออาศัยใน "ห้องชุด" แทนการรับเงินประกันคืนจาก “ผู้ให้เช่า”


3.4.4 กรณีที่ "ห้องชุด" ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดของ “ผู้เช่า” “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิใช้เงินประกันดังกล่าวเพื่อนำมาซ่อมแซม "ห้องชุด" ให้กลับคืนสภาพดีดังเดิม และ “ผู้เช่า” ตกลงจะนำเงินมาวางประกันการเช่าเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ให้เช่า”

3.4.5 ในกรณีที่ “ผู้เช่า” ผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง “ผู้ให้เช่า” จะไม่คืนเงินประกันการเช่าให้แก่ “ผู้เช่า” ทั้งนี้ การริบเงินประกันการเช่าไม่เป็นการตัดสิทธิของ “ผู้ให้เช่า” ในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้ "ห้องชุด" ได้อีกส่วนหนึ่งตามความเป็นจริง

4. ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

“ผู้เช่า” จะเป็นผู้ชำระค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นระหว่างการเช่านี้ โดยจะต้องชำระตามใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วน อันได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ (ถ้ามี) ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าจอดรถที่โครงการเรียกเก็บ (กรณี “ผู้เช่า” ใช้ที่จอดรถ ถ้ามีเรียกเก็บ) ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ค่าบริการใช้ fitness เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าส่วนกลางรายปี ค่าประกันภัยทรัพย์สินภายใน “ห้องชุด” ที่ทางนิติบุคคลเรียกเก็บ ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ ที่ “ผู้ให้เช่า” เป็นผู้ชำระ

หาก “ผู้เช่า” มิได้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากการไม่ชำระเงินดังกล่าว “ผู้เช่า” จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และ “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิสั่งระงับการใช้บริการนั้นจนกว่า “ผู้เช่า” จะชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนครบก่อน

ทั้งนี้ หาก “ผู้เช่า” เพิกเฉยไม่ยอมชำระ “ผู้ให้เช่า” มีสิทธินำเงินค่าประกันการเช่า มาชำระแทนได้ โดย “ผู้เช่า” ตกลงจะนำเงินมาวางประกันการเช่าเพิ่มเติมให้ครบจำนวนที่ระบุในสัญญานี้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ให้เช่า”


ข้อ 5. การดูแลสถานที่เช่า
 

5.1 “ผู้เช่า” จะต้องใช้ "ห้องชุด" อย่างระมัดระวัง มีการทำความสะอาด และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

5.2 หากเกิดความเสียหายใดๆ “ผู้เช่า” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้เช่า” ทราบโดยเร็วเพื่อทำการซ่อมแซมให้กลับอยู่ในสภาพดี โดยหากความเสียหายเกิดขึ้นจาก “ผู้เช่า” หรือบริวารหรือบุคคลในความรับผิดชอบของ “ผู้เช่า” “ผู้เช่า” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ ทั้งในส่วนโครงสร้างหรือส่วนอื่นใดภายใน "ห้องชุด" เว้นแต่ความบกพร่อง เสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้สอยปกติ  “ผู้ให้เช่า” จะดูแลแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้เรียบร้อย

5.3 การซ่อมแซมใดๆ หาก “ผู้เช่า” ต้องการดำเนินการด้วยตนเองหรือเป็นผู้จ้างช่างมาดำเนินการ “ผู้เช่า” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้เช่า” ทราบก่อน และจะต้องได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้เช่า” ก่อนไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ ไลน์ หรืออื่นๆ ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

5.4 การเจาะผนังเพื่อแขวนสิ่งของต่างๆ ต้องแจ้ง “ผู้ให้เช่า” และได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสมอ

5.5 การตกแต่ง ต่อเติมใดๆ อันมีลักษณะติดตรึงตรากับ "ห้องชุด" ต้องได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้เช่า” ก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ ไลน์ หรืออื่นๆ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่านี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม “ผู้เช่า” มีหน้าที่จะต้องรื้อถอนสิ่งตกแต่ง ต่อเติม เหล่านั้นออกให้เรียบร้อย และส่งมอบ "ห้องชุด" กลับคืนให้ “ผู้ให้เช่า” ในสภาพที่เหมือนกับรับมอบจาก “ผู้ให้เช่า” ภายในวันที่สัญญาสิ้นสุดลง เว้นแต่จะได้มีการตกลงกับ “ผู้ให้เช่า” ไว้เป็นอย่างอื่น

5.6 หาก “ห้องชุด" เสียหายหรือถูกทำลายโดย “ผู้เช่า” บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ “ผู้เช่า” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด โดย “ผู้เช่า” ต้องชำระค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ค่าซ่อมแซมความเสียหายให้กลับเป็นสภาพเดิม โดยยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า” นำเงินประกันการเช่ามาหักได้ เหลือส่วนต่างเท่าใด “ผู้เช่า” จะต้องชดให้แก่ “ผู้ให้เช่า” เต็มจำนวนทันที และหากสัญญาเช่ายังไม่ครบอายุ “ผู้เช่า” ต้องนำเงินมาวางเงินประกันการเช่าให้ครบจำนวนตามสัญญานี้ทันที

5.7 อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้า “ผู้เช่า” มีหน้าที่เปลี่ยนและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

5.8 “ผู้ให้เช่า” ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ของบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของ “ผู้เช่า” หรือบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นใน “ห้องชุด” โดย “ผู้เช่า” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

ข้อ 6. “ผู้เช่า” จะต้องไม่กระทำการและหรือต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดๆ กระทำการ ดังต่อไปนี้

6.1 นำเข้ามาและเก็บรักษาสิ่งของ ทรัพย์สินที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ทรัพย์สินของ “ผู้ให้เช่า” หรือโครงการ หรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย อาทิเช่น วัตถุระเบิด ของไวไฟ กรดด่างรุนแรง สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตราย 

6.2 กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่สงบสุขต่อผู้อยู่อาศัยอื่นภายในโครงการ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือเป็นที่น่ารังเกียจ เดือดร้อนรำคาญ ไม่ว่าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

6.3 เลี้ยงสัตว์ใน “ห้องชุด"
6.4 นำ “ห้องชุด” ไปปล่อยเช่าต่อไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หรือให้ผู้อื่นมาอยู่โดยได้รับผลตอบแทน
6.5 ให้ผู้อื่นมาอยู่ร่วมด้วยเกินกว่าจำนวนที่ได้แจ้งไว้กับ “ผู้ให้เช่า” เป็นการประจำ 
6.6 ใช้ “ห้องชุด” ในการจัดงานปาร์ตี้
6.7 ทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด


ข้อ 7. การตรวจ "ห้องชุด"
 

ตลอดอายุสัญญาเช่า “ผู้เช่า” ยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า” หรือตัวแทนทำการตรวจสภาพ "ห้องชุด" ได้ในช่วงเวลาอันสมควร โดย “ผู้ให้เช่า” จะแจ้งให้ “ผู้เช่า” ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย . . . (. . . .) วัน และในการตรวจนั้น “ผู้ให้เช่า” อาจแจ้งแก่ “ผู้เช่า” ให้ทำการซ่อมแซมความเสียหายที่ตรวจพบ หาก “ผู้เช่า” ไม่ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จให้มีสภาพดีดังเดิมภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง “ผู้เช่า” ยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า” หรือตัวแทนดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายนั้นได้ทันที โดย “ผู้เช่า” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ “ผู้ให้เช่า” ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ให้เช่า” ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติที่ “ผู้ให้เช่า” จะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม

ข้อ 8. ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่า นับแต่วันที่ทำสัญญาเช่านี้เป็นต้นไปจนครบอายุสัญญาเช่า ค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีบำรุงท้องที่ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในภายหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาเช่านี้ “ผู้เช่า” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น ในกรณีที่ “ผู้ให้เช่า” ได้ชำระค่าใช้จ่ายข้างต้นไปก่อนล่วงหน้าแล้ว “ผู้เช่า” สัญญาว่าจะชำระคืนให้แก่ “ผู้ให้เช่า” ตามจำนวนที่ “ผู้ให้เช่า” ได้ชำระไปจริง โดยจะชำระให้ “ผู้ให้เช่า” ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ให้เช่า”


ข้อ 9. การสิ้นสุดสัญญาเช่า

9.1 หาก “ผู้เช่า” ผิดนัดไม่ได้ชำระค่าเช่า หรือหนี้อื่นๆ ตามกำหนด โดย “ผู้ให้เช่า” หรือตัวแทนได้ติดตามบอกกล่าวด้วยวาจา และแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ “ผู้เช่า” ทราบแล้ว แต่ “ผู้เช่า” ยังไม่ชำระ “ผู้เช่า” ยินยอมให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้การแจ้งเป็นจดหมายลงทะเบียนส่งไปยัง “ห้องชุด” ทีอยู่ตามภูมิลำเนาของผู้เช่าตามที่ระบุอยู่ในสัญญา หรือการปิดแจ้งที่ประตูห้อง ให้ถือว่า “ผู้เช่า” รับทราบแล้ว

9.2 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าจากกรณีใดๆ “ผู้เช่า” ตกลงจะออกจาก “ห้องชุด” และขนย้ายทรัพย์สิน บริวาร ออกจาก “ห้องชุด” ทั้งหมดในทันทีหรือไม่เกินวันที่ได้ตกลงกับ "ผู้ให้เช่า" โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือค่าขนย้ายทรัพย์สินใดๆ จาก “ผู้ให้เช่า” ทั้งนี้ “ผู้เช่า” ต้องส่งมอบ “ห้องชุด” ทรัพย์สินต่างๆ คืนให้ “ผู้ให้เช่า” ในสภาพสะอาดเรียบร้อย และอยู่ในสภาพดีดังเดิมทุกประการ

9.3 “ผู้เช่า” จะต้องออกจากพื้นที่โครงการ หรือปฎิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลฯ

9.4 ในการกลับเข้าครอบครอง “ห้องชุด” ของ “ผู้ให้เช่า” หากประตู “ห้องชุด” ยังเปิดอยู่ “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิเปิดประตู “ห้องชุด” หรือกระทำด้วยวิธีใดๆ ให้ประตู “ห้องชุด” เปิดออก และเข้าใช้สิทธิครอบครองได้ทันที และหากยังมีทรัพย์สินใดๆ อยู่ที่ไม่ใช่ของ “ผู้ให้เช่า” “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปเก็บรักษาหรือฝากให้คนอื่นเก็บรักษา โดย “ผู้เช่า” จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเก็บรักษาหรือค่าฝากทรัพย์สินนั้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว หาก “ผู้เช่า” ไม่ชดใช้ค่าเก็บรักษาหรือค่าฝากทรัพย์สินภายในเวลาอันควร “ผู้เช่า” ยินยอมให้ “ผู้ให้เช่า” หรือ ผู้รับเก็บรักษาทรัพย์สินนั้น ขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยนำเงินที่ได้มาหักค่าเก็บรักษาทรัพย์สิน และจ่ายส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) คืนให้แก่ “ผู้เช่า” โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย

9.5 ในการเข้าครอบครองสถานที่ของ “ผู้ให้เช่า” หากต้องมีการขนย้าย เก็บรักษา และขายทรัพย์สินของ “ผู้เช่า” หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ทรัพย์สินดังกล่าว “ผู้เช่า” ตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก “ผู้ให้เช่า” และ/หรือบุคคลที่ “ผู้ให้เช่า” มอบหมาย และ “ผู้ให้เช่า” ไม่ต้องรับผิดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ตาม

9.6 ในกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซม “ห้องชุด” เพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเกินกว่าวันสิ้นสุดสัญญาที่ “ผู้เช่า” จะส่งมอบ “ห้องชุด” ให้ “ผู้ให้เช่า” ครอบครองได้ “ผู้เช่า” ตกลงมอบสิทธิในการดูแลจัดการการซ่อมให้ “ผู้ให้เช่า” หรือตัวแทน เป็นผู้ดูแลแทนแต่เพียงผู้เดียว โดย “ผู้เช่า” เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซม “ห้องชุด” ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมเหมือนตอนรับมอบ “ห้องชุด”  ทั้งนี้ ยกเว้นค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามปกติ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของ “ผู้เช่า” บริวาร บุคคลอื่นที่ “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบ

9.7 ในกรณี “ผู้เช่า” ส่งมอบ “ห้องชุด” คืนล่าช้า “ผู้เช่า” ตกลงชำระค่าปรับให้แก่ “ผู้ให้เช่า” ในอัตราวันละ . . . . . . ( . . . . . . . . . . . .)
9.8 ก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่า 30 วัน “ผู้เช่า” อนุญาตให้ “ผู้ให้เช่า” หรือตัวแทน เปิดให้ชม “ห้องชุด” แก่ผู้จะเช่าหรือผู้จะซื้อรายอื่นได้ โดย “ผู้ให้เช่า” จะต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ “ผู้เช่า” ก่อน

ข้อ 10. ความรับผิดชอบอื่นของ “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้เช่า”

10.1 ในกรณีที่ “ห้องชุด” ถูกทำลายลงทั้งหมด หรือถูกทำลายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดยมิได้เป็นความผิดของ “ผู้เช่า” บริวาร บุคคลอื่นที่ “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง และ “ผู้ให้เช่า” ตกลงคืนเงินประกันการเช่าให้แก่ “ผู้เช่า” โดยไม่มีดอกเบี้ย

10.2 ในกรณี “ห้องชุด” ถูกทำลายลงทั้งหมด หรือถูกทำลายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดยเป็นความผิดของ “ผู้เช่า” บริวาร บุคคลอื่นที่ “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบ “ผู้เช่า” ตกลงรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

10.3 “ผู้เช่า” จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโครงการ ทั้งในแง่ของความปลอดภัย และความเสียหายที่อาจทำให้เกิดกับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นด้วยตัวของ “ผู้เช่า” เอง โดยหากมีความเสียหายต่างๆ เกิดขึ้น และต้องมีการชำระค่าเสียหายให้กับทางนิติบุคคลฯ จะถือเป็นความรับผิดชอบของ “ผู้เช่า” แต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 11. อื่นๆ

11.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ในกรณีที่ “ผู้ให้เช่า” จะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญานี้ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ “ผู้เช่า” ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน (สามสิบวัน)

11.2 เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง หาก “ผู้เช่า” มีความประสงค์ที่จะเช่า “ห้องชุด” ตามสัญญานี้ต่อ “ผู้เช่า” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้เช่า” ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนระยะเวลาตามสัญญาเช่านี้จะสิ้นสุดลง โดยการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าและราคาค่าเช่าเป็นดุลยพินิจของ “ผู้ให้เช่า” แต่เพียงผู้เดียว

11.3 “ผู้เช่า” สัญญาว่าจะใช้ “ห้องชุด” ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้เท่านั้น จะไม่กระทำและ/หรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยขัดต่อกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้ที่พักอาศัยในอาคาร และจะใช้ “ห้องชุด” สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของทางโครงการเสมือนหนึ่งวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากปรากฎว่า “ผู้เช่า” ฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญานี้ หรือข้อกำหนดต่างๆ ในการอยู่อาศัยของนิติบุคคลฯ จนได้รับการร้องเรียนมายัง “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้เช่า” ไม่ยินดีแก้ไข ไม่ว่าโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ “ห้องชุด” ได้รับความเสียหาย “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

11.4 “ผู้เช่า” จะต้องไม่นำที่อยู่ “ห้องชุด” ไปใช้ในการทำธุรกิจซื้อขายออน์ไลน์


11.5 “ผู้เช่า” จะต้องไม่ทำสำเนากุญแจ “ห้องชุด” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้เช่า” และจะต้องคืนกุญแจ คีย์การ์ด ทั้งหมดให้แก่ “ผู้ให้เช่า” ทันทีเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าจากกรณีใดๆ

11.6 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะปฎิบัติตามสัญญานี้ทุกข้อโดยเคร่งครัด หากข้อความใดมิได้กล่าวไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ ทั้งนี้ หากมีข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือมีเหตุให้ต้องยกเลิก ให้ถือว่าข้อสัญญาที่เหลือยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนครบอายุสัญญา

11.7 ภายใต้สัญญาฉบับนี้ กรณีที่ “ผู้ให้เช่า” ได้ผ่อนผันการบังคับหรือไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ เป็นที่ตกลงร่วมกันว่า “ผู้ให้เช่า” สามารถใช้สิทธิเหล่านั้นได้ในภายหลัง “ผู้เช่า” ไม่สามารถอ้างการยกเว้นนั้นสำหรับการยกเว้นในครั้งต่อไปได้

ข้อ 12. คุณสมบัติผู้เช่า

“ผู้เช่า” ยืนยันว่า “ผู้เช่า” มีคุณสมบัติดังนี้
12.1 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
12.2 ไม่เป็นผู้ติดการพนัน
12.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง


สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาที่แท้จริงแห่งตนทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ผู้ให้เช่า)

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )


ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ผู้เช่า)

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )


ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (พยาน)

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )


ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (พยาน)

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )   ดาวน์โหลดแอป CondoFile - iOS
ดาวน์โหลดแอป CondoFile - Android

best view with google chrome.  @2019 CondoFile.