Pricing
ค่าบริการ

ค่าบริการฟรี

 • indvidual user

 • ค่าบริการ: 0 บาท 
  (มี banner โฆษณา)

 • - พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ: 5MB
  - สามารถแชร์ข้อมูลโครงการ
  ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่าน Cloud
  - แจ้งเตือนหมดประกัน ชำระค่าเช่า
  - function รายงาน

 • Platform: iOS

ซื้อ Cloud space 6 เดือน 
(in-app purchase)

 • individual user / group data sharing

 • ค่าบริการ 6 เดือน: 79 bht

 • - พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ: 5GB 
  - สามารถแชร์ข้อมูลโครงการ
  ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่าน Cloud
  - แจ้งเตือนหมดประกัน ชำระค่าเช่า  
  - function รายงาน

 • Platform: iOS

ซื้อ Cloud space 1 ปี
(in-app purchase)

 • individual user / group data sharing

 • ค่าบริการ 1 ปี: 99 bht

 • - พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ: 5GB
  - สามารถแชร์ข้อมูลโครงการ
  ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่าน Cloud
  - แจ้งเตือนหมดประกัน ชำระค่าเช่า  
  - function รายงาน

 • Platform: iOS

Pricing
ค่าบริการ
เฉพาะ iOS เท่านั้น

ค่าบริการฟรี 
indvidual user 

ค่าบริการ: 0 บาท  
- มี banner โฆษณา 
- พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ: 5MB
- สามารถแชร์ข้อมูลโครงการ ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่าน Cloud
- แจ้งเตือนหมดประกัน ชำระค่าเช่า
- function รายงาน

ซื้อ Cloud space 6 เดือน 
(in-app purchase)
individual user / group data sharing 

ค่าบริการ 6 เดือน: 79 บาท  
- พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ: 5GB
- สามารถแชร์ข้อมูลโครงการ ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่าน Cloud
- แจ้งเตือนหมดประกัน ชำระค่าเช่า
- function รายงาน

ซื้อ Cloud space 1 ปี
(in-app purchase)
individual user / group data sharing 

ค่าบริการ 1 ปี: 99 bht 
- พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ: 5GB
- สามารถแชร์ข้อมูลโครงการ ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่าน Cloud
- แจ้งเตือนหมดประกัน ชำระค่าเช่า
- function รายงาน

Report features
การใช้รายงาน

แอปฯ สามารถที่จะทำรายงานสรุปเพื่อให้การดูข้อมูลต่าง ๆ ที่ใส่ไว้ง่ายขึ้น รายงานทั้งหมด ได้แก่

1  โครงการตามราคา : แสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดที่ใส่เข้าไป เรียงตามราคา / ตร.ม. จากมากไปหาน้อย 
2  โครงการตามราคาที่สนใจ : แสดงข้อมูลตามข้อ 1 แต่เลือกมาเฉพาะโครงการที่ระบุสถานะเป็น “สนใจซื้อ” เท่านั้น
3  โครงการที่สนใจตามโซน : แสดงข้อมูลตามข้อ 1 โดยจัดแบ่งกลุ่มแยกตามโซน (ที่ตั้ง) ของโครงการ
4  รายการสัญญาเช่า : List รายการสัญญาเช่า จัดกลุ่มตามสัญญาที่ยัง active อยู่ และที่ครบกำหนดหรือยกเลิกไปแล้ว
5  สัญญาตามวันหมดอายุ : List รายการสัญญาที่จะครบกำหนด โดยแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็นรายเดือน
6  รายการจ่ายค่าเช่า : List รายการจ่ายค่าเช่า สรุปเป็นรายเดือน
7  ผลตอบแทนการเช่า : แสดงผลตอบแทนการเช่า (yield) ของแต่ละโครงการ
8  แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ : แสดงโครงการบนแผนที่ เพื่อให้เห็นภาพราคาของแต่ละโลเกชั่นอย่างชัดเจน

ตัวอย่างรายงาน

โครงการตามราคา

แสดงชื่อโครงการ เลขที่ยูนิต ประเภทห้อง ราคาต่อ ตร.ม. และวันที่ที่มีการใส่ข้อมูลเข้าระบบ

รายการสัญญาเช่า

แสดงชื่อผู้เช่า ชื่อโครงการ เลขที่ยูนิต ประเภทห้อง เลขที่สัญญา (สร้างโดยระบบ) และวันที่ครบกำหนดสัญญาแยกตามเดือน

ผลตอบแทนการเช่า

แสดงชื่อโครงการ เลขที่ยูนิต ประเภทห้อง และผลตอบแทนการเช่าเป็นเปอร์เซนต์ (yield %)

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการบนแผนที่ และราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม. (สามารถซูมแผนที่ได้)

หมายเหตุ: ข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าจอตัวอย่าง สำหรับใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น best view with google chrome.  @2019 CondoFile.