Privacy policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้แอปพลิเคชัน "CondoFile" และเว็บไซต์ของเราในส่วนที่เกี่ยวข้อง เราอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา รวมถึงที่เราอาจได้รับผ่านการแชร์จากผู้ใช้ในช่องทางอื่น เช่น การลงทะเบียนใช้แอปฯ ผ่าน facebook เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

1. นิยาม

Privacy policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้แอปพลิเคชัน "CondoFile" และเว็บไซต์ของเรา เราอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา รวมถึงที่เราอาจได้รับผ่านการแชร์จากผู้ใช้ในช่องทางอื่น เช่น การลงทะเบียนใช้แอปฯ ผ่าน facebook เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนตัวหมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือใช้ในการติดต่อผู้ใช้ได้ 

2. นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

เราถือเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสำคัญ โดยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แก่บุคคลที่ 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้” ก่อน หรือมีกฎระเบียบราชการ คำสั่งทางกฎหมายที่จะต้องปฎิบัติตามให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

3. การเก็บข้อมูลส่วนตัว และการนำไปใช้

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อเริ่มลงทะเบียนใช้งานแอปตามที่ผู้ใช้จะเห็นได้จากฟอร์มที่ต้องกรอกตอนลงทะเบียนใช้งานแอป เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น หรือที่อาจมีเพิ่มในอนาคต หรือในการติดต่อ หรือในกิจกรรมอื่นๆ ของเรากับผู้ใช้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้กับเรา เราและทีมงานสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อ ให้บริการกับผู้ใช้ วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ของเรา รวมทั้งในส่วนการตลาด เช่น การเลือก banner โฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ กรณีของผู้ใช้บริการแอปฯ ฟรี เป็นต้น

4. ข้อมูลอื่นที่กรอกในแอปฯ และการนำไปใช้

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้กรอกในแอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลโครงการ ข้อมูลผู้เช่า เป็นต้น ถือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคนที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลเหล่านี้และไม่เผยแพร่กับบุคคลอื่นในส่วนที่อาจจะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ข้อมูลผู้เช่า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนแต่เพียงผู้เดียว

5. การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอื่นที่กรอก กับบุคคลอื่นโดยผู้ใช้

ในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงกับบริการของเราในบางบริการ ผู้ใช้อาจต้องเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่กรอกในแอปฯ กับบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการที่ 3 เช่น การลงประกาศปล่อยเช่าหรือขายคอนโดฯ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของผู้ใช้ การใช้บริการแผนที่ของ google map หรืออื่นๆ ที่อาจมีการแชร์ location ของผู้ใช้ การซื้อบริการเพิ่มผ่าน App store เป็นต้น ผู้ใช้ที่เลือกใช้บริการเหล่านี้ ถือว่าผู้ใช้ได้อนุญาตให้บุคคลที่ 3 หรือผู้ให้บริการที่ 3 เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ได้ และเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวจากบุคคลที่ 3 หรือผู้ให้บริการที่ 3 เหล่านั้น (ถ้ามี) โดยผู้ใช้สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ

6. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในระบบที่จะไม่ได้ระบุถึงผู้ใช้แต่ละคนโดยตรง เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงบริการ ธุรกิจ ของเรา หรือเผยแพร่กับผู้ใช้ด้วยกันเอง หรือบุคคลที่ 3 ได้ โดยเราถือว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างของข้อมูลเหล่านี้ เช่น

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ อายุเฉลี่ย
ความถี่ในการเข้าใช้งาน
จำนวนโครงการ ผู้เช่า ทั้งหมดที่กรอกในระบบ
จำนวนผู้เช่าเฉลี่ยของแต่ละคน
อายุเฉลี่ยการเช่าของผู้เช่าแต่ละราย
จำนวนเพศของผู้เช่า
ราคาค่าเช่าเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ ที่ได้จากการคำนวณของค่าเช่าทั้งหมดในระบบตามพื้นที่ที่เลือก

7. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของเรา อาจใช้ ”คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น เช่น การบอก ให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวกอื่นทั้งกับเราและผู้ใช้ 

8. การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และความถูกต้องของข้อมูล

ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกในแอปพลิเคชันหรือที่ให้กับเรา เป็นข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ใช้จริง โดยไม่นำข้อมูลของบุคคลอื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดมาใช้ กรณีที่ผู้ใช้อาจนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้กับบางส่วนของบริการ เช่น การลงโฆษณษาปล่อยเช่า หรือขายคอนโดฯ ที่อาจให้ติดต่อบุคคลอื่น ถือว่าผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนั้น ผู้ใช้มีหน้าที่ในการอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยหากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้แอปฯ อีกต่อไป สามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ระบบมีให้ ทำการลบแอปฯ และหากต้องการสามารถแจ้งเราทางอีเมล์ให้ลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบได้ ในกรณีนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถเรียกข้อมูลใดๆ ของตนเองกลับมาได้อีกต่อไป

9. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะมีการอัพเดทให้ทราบผ่านหน้าข้อมูลนี้ ซึ่งสามารถดูได้จากแอปฯ หรือทางเว็บไซต์ของเรา

10. คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถสอบถามได้ที่ email: welcome@condofile.coโปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานประกอบPrivacy policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้แอปพลิเคชัน "CondoFile" และเว็บไซต์ของเราในส่วนที่เกี่ยวข้อง เราอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา รวมถึงที่เราอาจได้รับผ่านการแชร์จากผู้ใช้ในช่องทางอื่น เช่น การลงทะเบียนใช้แอปฯ ผ่าน facebook เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

1. นิยาม

ข้อมูลส่วนตัวหมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือใช้ในการติดต่อผู้ใช้ได้ 

2. นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

เราถือเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสำคัญ โดยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แก่บุคคลที่ 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้” ก่อน หรือมีกฎระเบียบราชการ คำสั่งทางกฎหมายที่จะต้องปฎิบัติตามให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

3. การเก็บข้อมูลส่วนตัว และการนำไปใช้

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อเริ่มลงทะเบียนใช้งานแอปตามที่ผู้ใช้จะเห็นได้จากฟอร์มที่ต้องกรอกตอนลงทะเบียนใช้งานแอป เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น หรือที่อาจมีเพิ่มในอนาคต หรือในการติดต่อ หรือในกิจกรรมอื่นๆ ของเรากับผู้ใช้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้กับเรา เราและทีมงานสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อ ให้บริการกับผู้ใช้ วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ของเรา รวมทั้งในส่วนการตลาด เช่น การเลือก banner โฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ กรณีของผู้ใช้บริการแอปฯ ฟรี เป็นต้น

4. ข้อมูลอื่นที่กรอกในแอปฯ และการนำไปใช้

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้กรอกในแอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลโครงการ ข้อมูลผู้เช่า เป็นต้น ถือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคนที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลเหล่านี้และไม่เผยแพร่กับบุคคลอื่นในส่วนที่อาจจะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ข้อมูลผู้เช่า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนแต่เพียงผู้เดียว

5. การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอื่นที่กรอก กับผู้อื่นโดยผู้ใช้

ในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงกับบริการของเราในบางบริการ ผู้ใช้อาจต้องเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่กรอกในแอปฯ กับบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการที่ 3 เช่น การลงประกาศปล่อยเช่าหรือขายคอนโดฯ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของผู้ใช้ การใช้บริการแผนที่ของ google map หรืออื่นๆ ที่อาจมีการแชร์ location ของผู้ใช้ การซื้อบริการเพิ่มผ่าน App store เป็นต้น ผู้ใช้ที่เลือกใช้บริการเหล่านี้ ถือว่าผู้ใช้ได้อนุญาตให้บุคคลที่ 3 หรือผู้ให้บริการที่ 3 เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ได้ และเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวจากบุคคลที่ 3 หรือผู้ให้บริการที่ 3 เหล่านั้น (ถ้ามี) โดยผู้ใช้สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ

6. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในระบบที่จะไม่ได้ระบุถึงผู้ใช้แต่ละคนโดยตรง เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงบริการ ธุรกิจ ของเรา หรือเผยแพร่กับผู้ใช้ด้วยกันเอง หรือบุคคลที่ 3 ได้ โดยเราถือว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างของข้อมูลเหล่านี้ เช่น

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ อายุเฉลี่ย
ความถี่ในการเข้าใช้งาน
จำนวนโครงการ ผู้เช่า ทั้งหมดที่กรอกในระบบ
จำนวนผู้เช่าเฉลี่ยของแต่ละคน
อายุเฉลี่ยการเช่าของผู้เช่าแต่ละราย
จำนวนเพศของผู้เช่า
ราคาค่าเช่าเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ ที่ได้จากการคำนวณของค่าเช่าทั้งหมดในระบบตามพื้นที่ที่เลือก

7. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของเรา อาจใช้ ”คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น เช่น การบอก ให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวกอื่นทั้งกับเราและผู้ใช้ 

8. การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และความถูกต้องของข้อมูล

ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกในแอปพลิเคชันหรือที่ให้กับเรา เป็นข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ใช้จริง โดยไม่นำข้อมูลของบุคคลอื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดมาใช้ กรณีที่ผู้ใช้อาจนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้กับบางส่วนของบริการ เช่น การลงโฆษณษาปล่อยเช่า หรือขายคอนโดฯ ที่อาจให้ติดต่อบุคคลอื่น ถือว่าผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนั้น ผู้ใช้มีหน้าที่ในการอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยหากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้แอปฯ อีกต่อไป สามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ระบบมีให้ ทำการลบแอปฯ และหากต้องการสามารถแจ้งเราทางอีเมล์ให้ลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบได้ ในกรณีนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถเรียกข้อมูลใดๆ ของตนเองกลับมาได้อีกต่อไป

9. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะมีการอัพเดทให้ทราบผ่านหน้าข้อมูลนี้ ซึ่งสามารถดูได้จากแอปฯ หรือทางเว็บไซต์ของเรา

10. คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถสอบถามได้ที่ email: welcome@condofile.coโปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานประกอบbest view with google chrome.  @2019 CondoFile.