เงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ่าน

เงื่อนไขการใช้งานประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง และหรือที่จะมีแก้ไข - เพิ่มเติมในอนาคต โดยการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของเราถือว่า “ผู้ใช้” ได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ่าน

เงื่อนไขการใช้งานประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง และหรือที่จะมีแก้ไข - เพิ่มเติมในอนาคต โดยการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของเราถือว่า “ผู้ใช้” ได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว

1. “เรา” อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งผ่านระบบ notification ของแอปฯ หรือทางอีเมล์ที่ผู้ใช้ให้ไว้ หรือทางเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือว่าผู้ใช้ได้รับรู้และยอมรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หาก ”ผู้ใช้” ไม่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ หรือดาวน์โหลด หรือใช้งานซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน ของเรา
2. บริการของเราเป็นการให้บริการแบบ "as is" หรือตามที่เป็น โดยเป็นมาตรฐานที่จัดทำสำหรับ “ผู้ใช้” ทุกราย ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายได้ ซึ่งเราจะมีการรวบรวม feedback จาก “ผู้ใช้” เพื่อปรับปรุงเป็นระยะ ทั้งนี้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของเราในการพิจารณาและดำเนินการ
3. การใช้ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หรือที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ข้อมูลบน facebook หรือสื่อ social อื่นของเรา หรือที่อยู่ในแอปพลิเคชัน ถือเป็นความรับผิดชอบและการตัดสินใจของ “ผู้ใช้” แต่เพียงผู้เดียว ในการเชื่อและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเอง เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น หรือผลใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูล
4.  เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีการเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่ 3 เช่น เว็บไซต์ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ การแสดงที่ตั้งของโครงการบนแผนที่ การใช้งานข้อมูลของบุคคลที่ 3 ถือเป็นวิจารณญาณและความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้” แต่เพียงผู้เดียว และจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่มีของบุคคลที่ 3 เหล่านั้น การใช้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบริการของบุคคลที่ 3 อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมหรือตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป
5. เราพยายามให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเราใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา โดยหากเกิดปัญหาขึ้นเราจะพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้

ค่าบริการการใช้งาน / การชำระค่าบริการ / นโยบายการคืนเงิน / การยกเลิกสินค้า สำหรับแอปพลิเคชัน

6. แอปฯ จะมีเวอร์ชั่นฟรี ที่ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานได้ก่อน (free version) โดยไม่มีวันหมดอายุ โดยจะมีพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่าง ๆ ได้ 5 MB และอาจมี banner โฆษณา โดยทางเราอาจยกเลิกการให้บริการฟรีหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในส่วนนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ยกเว้นกรณียกเลิกการให้บริการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน) โดยหากผู้ใช้ได้ทดลองใช้แอปฯ และต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มหรือบริการอื่นที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายปีได้โดยชำระค่าบริการตามที่กำหนด
7. การสมัครสมาชิกรายปีได้ทำได้ผ่าน Apple In-App Purchase วิธีการชำระเงิน การคืนเงิน การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว จะเป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดต่างๆ ของ App Store

8. รายละเอียดการชำระค่าสมาชิก (Subscription Fee) 
• บริการ "CondoFile Subscription"
• อายุสมาชิก คือ 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่ประเภทที่ผู้ใช้เลือกซื้อ โดยอายุสมาชิกจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อจนครบกำหนดระยะเวลาที่ซื้อ โดยสมาชิกจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มจำนวน 5GB สำหรับใช้เก็บข้อมูล และไฟล์เอกสารต่างๆ
• ค่าสมาชิก 6 เดือน (6-months subscription) เท่ากับ 79 บาท (เจ็ดสิบเก้าบาท)
• ค่าสมาชิกราย 1 ปี (1-years subscription) เท่ากับ 99 บาท (เก้าสิบเก้าบาท)
• การชำระเงิน จะชำระผ่านบัญชี "iTunes Account" เมื่อยืนยันการซื้อ
• สมาชิก (Subscription) จะทำการต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าการต่ออายุอัตโนมัติ (auto-renew) ถูกปิดอย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนอายุสมาชิกรอบปัจจุบันจะครบกำหนด
• บัญชีจะถูกชาร์จภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนที่อายุสมาชิกรอบปัจจุบันจะครบกำหนด พร้อมการแจ้งจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
• การต่ออายุสมาชิก (Subscriptions) สามารถกำหนดได้โดยผู้ใช้ และการต่ออายุอัตโนมัติสามารถปิดได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าบัญชี หลังจากซื้อ
• พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับการใช้งานฟรีจะถูกรวมเพิ่มกับพื้นที่เก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก 

9. ค่าบริการรายปีหรือค่าสมาชิก (Subscription fee) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยเมื่อครบกำหนดอายุสมาชิกและมีการต่ออายุใหม่ จะใช้ค่าบริการตามที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ณ เวลานั้น, App Store หรือตามราคาโปรโมชั่นที่ส่งแจ้งให้สมาชิกทราบทางอีเมล์
10. กรณีที่ “ผู้ใช้” ไม่ต้องการต่ออายุสมาชิก “ผู้ใช้” สามารถที่จะ download ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้เพื่อเก็บไว้ได้ ข้อมูลที่ download จะอยู่ในรูปของไฟล์ excel ตาม format ที่ทางเราได้จัดทำไว้ โดยจะต้อง download ข้อมูลภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดอายุการใช้ และถือว่าสมาชิกภาพของ “ผู้ใช้” ได้สิ้นสุดลง เราสงวนสิทธิ์ในการงดให้การให้บริการ และรับผิดชอบใด ๆ กับ “ผู้ใช้” อีกต่อไป 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

11. ในการใช้เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น เช่น การบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้มีการใช้งานส่วนใดมากที่สุด
12. นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้แอปพลิเคชัน สามารถศึกษาได้จาก “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่มีกำหนดอยู่ในแอปพลิเคชัน

ความปลอดภัยของข้อมูล และข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

13. เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล และความมีเสถียรภาพในการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา โดยการเลือกใช้บริการ cloud web service hosting ของ Google Cloud หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่มีมาตรฐานในระดับสากล อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของเราอาจมีข้อบกพร่อง ความผิดพลาด ปัญหา หรือข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้งานได้ และถึงแม้จะมีการป้องกันอย่างดี เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ไฟล์หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีไวรัสหรืออื่นๆ อยู่ โดยการตัดสินใจใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของผู้ใช้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ เราไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของเรา

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

14. เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเรา ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งเครื่องหมายการค้า เนื้อหา ภาพประกอบต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ ในการใช้งาน “ผู้ใช้” ตกลงที่จะไม่ทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา ข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าจอตัวอย่างแอปพลิเคชันที่แสดงบนเว็บไซต์ เป็นข้อมูลตัวอย่างที่ใช้เพื่อการนำเสนอเท่านั้น 

การเปลี่ยนแปลง

15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีในอนาคต โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีๆ ไปเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ่าน

เงื่อนไขการใช้งานประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง และหรือที่จะมีแก้ไข - เพิ่มเติมในอนาคต โดยการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของเราถือว่า “ผู้ใช้” ได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการใช้งาน

1. “เรา” อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งผ่านระบบ notification ของแอปฯ หรือทางอีเมล์ที่ผู้ใช้ให้ไว้ หรือทางเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือว่าผู้ใช้ได้รับรู้และยอมรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หาก ”ผู้ใช้” ไม่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ หรือดาวน์โหลด หรือใช้งานซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน ของเรา
2. บริการของเราเป็นการให้บริการแบบ "as is" หรือตามที่เป็น โดยเป็นมาตรฐานที่จัดทำสำหรับ “ผู้ใช้” ทุกราย ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายได้ ซึ่งเราจะมีการรวบรวม feedback จาก “ผู้ใช้” เพื่อปรับปรุงเป็นระยะ ทั้งนี้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของเราในการพิจารณาและดำเนินการ
3. การใช้ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หรือที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ข้อมูลบน facebook หรือสื่อ social อื่นของเรา หรือที่อยู่ในแอปพลิเคชัน ถือเป็นความรับผิดชอบและการตัดสินใจของ “ผู้ใช้” แต่เพียงผู้เดียว ในการเชื่อและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเอง เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น หรือผลใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูล
4. เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีการเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่ 3 เช่น เว็บไซต์ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ การแสดงที่ตั้งของโครงการบนแผนที่ การใช้งานข้อมูลของบุคคลที่ 3 ถือเป็นวิจารณญาณและความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้” แต่เพียงผู้เดียว และจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่มีของบุคคลที่ 3 เหล่านั้น การใช้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบริการของบุคคลที่ 3 อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมหรือตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป
5. เราพยายามให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเราใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา โดยหากเกิดปัญหาขึ้นเราจะพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้

ค่าบริการการใช้งาน / การชำระค่าบริการ / นโยบายการคืนเงิน / การยกเลิกสินค้า สำหรับแอปพลิเคชัน

6. แอปฯ จะมีเวอร์ชั่นฟรี ที่ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานได้ก่อน (free version) โดยไม่มีวันหมดอายุ โดยจะมีพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ต่าง ๆ ได้ 5 MB และอาจมี banner โฆษณา โดยทางเราอาจยกเลิกการให้บริการฟรีหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในส่วนนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ยกเว้นกรณียกเลิกการให้บริการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน) โดยหากผู้ใช้ได้ทดลองใช้แอปฯ และต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มหรือบริการอื่นที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สามารถสมัครเป็นสมาชิกรายปีได้โดยชำระค่าบริการตามที่กำหนด
7. การสมัครสมาชิกรายปีได้ทำได้ผ่าน Apple In-App Purchase วิธีการชำระเงิน การคืนเงิน การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว จะเป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดต่างๆ ของ App Store

8. รายละเอียดการชำระค่าสมาชิก (Subscription Fee)
• บริการ "CondoFile Subscription"
• อายุสมาชิก คือ 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่ประเภทที่ผู้ใช้เลือกซื้อ โดยอายุสมาชิกจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อจนครบกำหนดระยะเวลาที่ซื้อ โดยสมาชิกจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มจำนวน 5GB สำหรับใช้เก็บข้อมูล และไฟล์เอกสารต่างๆ
• ค่าสมาชิก 6 เดือน (6-months subscription) เท่ากับ 79 บาท (เจ็ดสิบเก้าบาท)
• ค่าสมาชิกราย 1 ปี (1-years subscription) เท่ากับ 99 บาท (เก้าสิบเก้าบาท)
• การชำระเงิน จะชำระผ่านบัญชี "iTunes Account" เมื่อยืนยันการซื้อ
• สมาชิก (Subscription) จะทำการต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าการต่ออายุอัตโนมัติ (auto-renew) ถูกปิดอย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนอายุสมาชิกรอบปัจจุบันจะครบกำหนด
• บัญชีจะถูกชาร์จภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนที่อายุสมาชิกรอบปัจจุบันจะครบกำหนด พร้อมการแจ้งจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
• การต่ออายุสมาชิก (Subscriptions) สามารถกำหนดได้โดยผู้ใช้ และการต่ออายุอัตโนมัติสามารถปิดได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าบัญชี หลังจากซื้อ
• พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับการใช้งานฟรีจะถูกรวมเพิ่มกับพื้นที่เก็บข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก

9. ค่าบริการรายปีหรือค่าสมาชิก (Subscription fee) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยเมื่อครบกำหนดอายุสมาชิกและมีการต่ออายุใหม่ จะใช้ค่าบริการตามที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ณ เวลานั้น, App Store หรือตามราคาโปรโมชั่นที่ส่งแจ้งให้สมาชิกทราบทางอีเมล์
10. กรณีที่ “ผู้ใช้” ไม่ต้องการต่ออายุสมาชิก “ผู้ใช้” สามารถที่จะ download ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้เพื่อเก็บไว้ได้ ข้อมูลที่ download จะอยู่ในรูปของไฟล์ excel ตาม format ที่ทางเราได้จัดทำไว้ โดยจะต้อง download ข้อมูลภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดอายุการใช้ และถือว่าสมาชิกภาพของ “ผู้ใช้” ได้สิ้นสุดลง เราสงวนสิทธิ์ในการงดให้การให้บริการ และรับผิดชอบใด ๆ กับ “ผู้ใช้” อีกต่อไป 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

11. ในการใช้เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนใด ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น เช่น การบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้มีการใช้งานส่วนใดมากที่สุด
12. นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้แอปพลิเคชัน สามารถศึกษาได้จาก “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่มีกำหนดอยู่ในแอปพลิเคชัน

ความปลอดภัยของข้อมูล และข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

13. เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล และความมีเสถียรภาพในการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา โดยการเลือกใช้บริการ cloud web service hosting ของ Google Cloud หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่มีมาตรฐานในระดับสากล อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของเราอาจมีข้อบกพร่อง ความผิดพลาด ปัญหา หรือข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้งานได้ และถึงแม้จะมีการป้องกันอย่างดี เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ไฟล์หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีไวรัสหรืออื่นๆ อยู่ โดยการตัดสินใจใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของผู้ใช้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ เราไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของเรา

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

14. เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเรา ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งเครื่องหมายการค้า เนื้อหา ภาพประกอบต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ ในการใช้งาน “ผู้ใช้” ตกลงที่จะไม่ทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา ข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าจอตัวอย่างแอปพลิเคชันที่แสดงบนเว็บไซต์ เป็นข้อมูลตัวอย่างที่ใช้เพื่อการนำเสนอเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลง

15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีในอนาคต โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีๆ ไป


best view with google chrome.  @2019 CondoFile.